Protokół inauguracyjny Klubu „Odkrywców”

Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Klubu „Odkrywców” zawiązanego przy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

W dniu 28 maja 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Historycznego „Odkrywców”. W spotkaniu wzięli udział: Robert Kielek, Piotr Kocobolski, Sebastian Kołodziejek, Maciej Milak, Dariusz Mikołajczyk, Piotr Lewandowski, Tomasz Polkowski-dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Uczestnicy postanowili zawiązać autonomiczny Klub „Odkrywców” działający pod egidą Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Członkowie –założyciele dokonali wyboru władz klubu i opracowali jego program działania.

Prezesem Klubu został wybrany Maciej Milak, a dyrektor Muzeum oświadczył, że obsługę organizacyjno-techniczną zapewni Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Następnie uczestnicy spotkania opracowali Regulamin Pracy Klubu w brzmieniu:

1. Klub „Odkrywców” działa w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawę o Muzeach, Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i Statut Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

2. Członkowie Klubu współpracują z pracownikami Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w zakresie organizacji badań terenowych, których celem jest pozyskiwanie eksponatów dla Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

3. Muzeum Historii Miasta zobowiązuje się do ścisłej współpracy z badaczami amatorami zrzeszonym w Klubie „Odkrywców” i jego sympatykami.

4. Działalność Klubu służyć będzie następującym celom:

a. Podniesieniu świadomości historycznej wśród mieszkańców regionu zarówno dorosłych jak i młodzieży,

b. Integracji środowiska miłośników historii,

c. Szkoleniom wewnętrznym dla członków Klubu z zakresu: konserwacji i zabezpieczenia pozyskanych drogą ekspedycji naukowych, ich prawidłowej dokumentacji muzealiów wraz z dokumentacją miejsca znaleziska.

d. Działalność zmierzająca do upamiętniania miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi ze szczególnym uwzględnieniem Zduńskiej Woli oraz terenu powiatów zduńskowolskiego i łaskiego

e. Tworzenie edukacyjnych szlaków historycznych

f. Współpraca z podobnymi klubami działającymi w Polsce i za granicą.

5. Praca klubu opiera się o harmonogram działań, który opracowywany jest na dany rok kalendarzowy i stanowi dokument wewnętrzny do użytku wewnątrzklubowego i muzealnego.

Maciej Milak

Prezes Klubu „Odkrywców” w Zduńskiej Woli

Skip to content
Verified by MonsterInsights