PRAWO AUTORSKIE

Szanowni Państwo

Dążąc wypełnienia misji muzeum, jaką jest min. jak najszersze udostępnienie zbiorów publiczności wykorzystujemy do tego celu platformy internetowe. Udostępniamy za ich pomocą cyfrowo odwzorowane eksponaty.

Cieszymy się, że nasze działania znajdują szeroki odzew wśród Państwa.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo prawne przy kopiowaniu, zwielokrotnianiu i udostępniani chcemy podzielić się wiedzą o tym, kto jest uprawniony z tytułu praw autorskich, czyli kto dysponuje prawami do utworu oraz czy prawa autorskie majątkowe zostały przeniesione na muzeum.

Mając wiedzę o naszych muzealiach i eksponatach, przede wszystkim o ich stanie prawnym, zbiory odwzorowane cyfrowo, udostępniamy do użytku na zasadzie licencji Creative Commons, umieszczając informację o treści:

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści pod warunkiem wskazania autorów w tym Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

W zależności od utworu korzystamy z dwóch licencji:

BY-NC-SA 3.0 PL

Pobrane

Wolno: dzielić się, remiksować, zmieniać i tworzyć na bazie utworu. Na następujących warunkach: uznanie autorstwa , użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach, brak dodatkowych ograniczeń .

Więcej na:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/

BY-NC-ND 3.0 PL

CC BY NC ND 3.0.cache

Wolno: dzielić się – kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie.

Na następujących warunkach: uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.

Więcej na:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/


W innym przypadku pobierając samodzielnie nasze teksty i odwzorowane cyfrowo wizerunki eksponatów narażacie się Państwo na ryzyka prawne z tym związane.

Ponieważ wykorzystanie utworu bez zgody twórcy podlega na gruncie prawa autorskiego odpowiedzialności cywilnej i karnej, każda wątpliwość powinna być interpretowana na korzyść ochrony prawnoautorskiej.

Odpowiedzialność cywilną ponosi się za naruszenie zarówno praw osobistych, jak i majątkowych.

Podmiot, którego prawa zostały naruszone, może żądać zaniechania naruszenia, usunięcia skutków oraz naprawienia wyrządzonej szkody. Naprawienie szkody zwykle wiąże się z wypłatą wynagrodzenia, które podmiot uprawniony uzyskałby za wydanie zgody na korzystanie z utworu. Przy czym wynagrodzenie to może być podwyższone dwukrotnie lub trzykrotnie, w przypadku, gdy naruszenie miało charakter zawiniony, czyli umyślny (celowy) i nieumyślny (niedbalstwo, lekkomyślność, niedochowanie staranności). Podobnie jak odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność karną ponosi się za naruszenie praw osobistych (np. przywłaszczenie autorstwa) i majątkowych (np. rozpowszechnienie utworu bez zgody twórcy). Katalog kar jest bardzo szeroki, od grzywny do kary pozbawienia wolności w przypadku czerpania korzyści majątkowych z naruszenia praw autorskich.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani wykorzystaniem informacji sektora publicznego komercyjnie, obowiązują określone stawki zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 5 lipca 2016 r.

Poniżej przepisy prawa, z których korzystamy:

Skip to content
Verified by MonsterInsights