60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej

Muzeum zostało Partnerem w projekcie Miasta Zduńska Wola.

 

Miasto Zduńska Wola pozyskało dofinansowanie na realizację pilotażowego oraz nowatorskiego projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”.


Wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2019-2021 poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszących poziom aktywności osób po 60 roku życia szacowana jest na ponad 750 tys. zł.

 

Głównym celem projektu jest aranżacja miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia dla osób 60+ poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszących poziom aktywności.

Dodatkowe cele projektu to:

  • Budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez edukację informatyczno-technologiczną seniorów (ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego);
  • Zintensyfikowanie współdecydowania w sprawach Miasta oraz współtworzenia jego przestrzeni poprzez zaangażowanie obywateli; angażowanie różnych grup społecznych w diagnozę sposobu zarządzania Miastem;
  • Upowszechnianie idei współpracy pomiędzy pokoleniami w celu wzajemnego przekazywania umiejętności (synergia elementów tradycyjnych ze społeczeństwem informatycznym).

Muzeum jako partner odpowiedzialny jest za:
• Wniesienie do Projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych w celu wspólnej realizacji sześciu warsztatów z udziałem młodzieży i osób starszych (w latach 2020-2021) – tematyka działań edukacyjnych zostanie sprecyzowana w toku realizacji projektu w uzgodnieniu z grupami docelowymi;

Wniesienie do Projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych w celu współorganizacji Forum Międzypokoleniowego (III/IV kwartał 2020 roku);

Wniesienie do Projektu zasobów ludzkich w celu realizacji filmu promocyjnego podsumowującego działania projektowe oraz propagującemu ideę human smart city, partycypacji społecznej oraz integracji międzypokoleniowej (II kwartał 2021 roku);

wniesienie do Projektu zasobów ludzkich i organizacyjnych w celu stworzenia archiwum ludzkich historii (2020 rok);

aktywną promocję działań projektowych, w tym na stronie internetowej Partnera.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

  1. zakup 10 szt. urządzeń elektronicznych z funkcją GPS dla osób starszych z problemami z pamięcią (np. Alzheimer, demencja) wraz z całodobowym monitoringiem;
  2. realizacja specjalnego placu integracji zlokalizowanego na skwerze w samym centrum miasta;
  3. interaktywne kioski informacyjne (6 szt.);
  4. szkolenia i warsztaty oraz realizacja Forum Międzypokoleniowego przy współudziale Partnera – Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;
  5. konsultacje społeczne;
  6. działania edukacyjne i promocyjne ( w tym wizyty studyjne).

Wartość Projektu wynosi 752 700,00 złotych netto, z czego 90% to wysokość dofinansowania we wnioskowanej kwocie 677 430,00 zł (dofinansowanie składa się w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% ze środków budżetu państwa). Na wkład własny składa się 10% kosztów kwalifikowanych w wysokości 75 270,00 zł oraz wysokość podatku VAT. Całkowity koszt projektu to około 900 000 zł brutto.

FE POPT Poziom Pl 1 Rgb
FE POPT Poziom Pl 2 Rgb 2
Skip to content
Verified by MonsterInsights